Главная Учебники, пособия и др. Управління проектами. Підручник. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. (2010, 432с.)

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте

Управління проектами. Підручник. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. (2010, 432с.)

24.03.2012 12:37
Индекс материала
Управління проектами. Підручник. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. (2010, 432с.)
Страница 2
Все страницы

Посилання

Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 432 с.

 

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

Анотація

Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Управління проектами», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму «Економіка і підприємництво». У ньому подано теоретичний матеріал згідно з навчальною програмою дисципліни, тестові завдання для самоконтролю знань, завдання, приклади виконання індивідуальних завдань. Розрахований на студентів напряму «Економіка і підприємництво», аспірантів економічного профілю, усіх хто цікавиться проблематикою управління проектами.

 

ЗМІСТ

 

Передмова

3

Частина І. Основи управління проектами

5

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

5

1.1. Поняття проекту та управління проектами

5

1.2. Історія методів управління проектами

14

1.3. Класифікація та оточення проектів

22

1.4. Життєвий цикл проекту

30

1.5. Процеси проекту

35

1.6. Області знань управління проектами.

41

1.7. Цілі, результати і стратегія проекту

45

Тема 2. Учасники проекту

50

2.1. Учасники проекту

50

2.2. Команда проекту

55

Тема 3. Обгрунтування доцільності проекту

65

3.1. Проектний аналіз

65

3.2. Методи оцінювання проекту

69

3.2. Бізнес-план

75

3.3. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)

77

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

79

4.1. Організація системи управління проектами

79

4.2. Структури управління проектами

82

4.3. Вибір організаційної структури управління

89

Контрольні питання до частини І

93

Тестові завдання до частини 1

94

Завдання до частини 1

109

Список використаних джерел до частини 1

113

Частина II. Планування і контроль проекту

117

Тема 5. Загальні підходи до планування проектів

117

5.1. Сутність планування проекту

117

5.2. Цілі, призначення й види планів

121

5.3. Шаблон плану управління проектом

131

Тема 6. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування проекту

134

6.1. Структуризація проекту

134

6.2. Сіткові і календарні методи планування

138

6.3. Сіткові графіки

141

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

149

7.1. Планування витрат і оцінка вартості проекту

149

7.2. Бюджетування проекту

155

7.3. Оцінка тривалості робіт

160

7.4. Розробка розкладу проекту

165

7.5. Аналіз можливості реалізації проекту і оптимізація плану проекту

175

Тема 8. Контроль виконання проекту

180

8.1. Суть процесу контролю проекту.

180

8.2. Моніторинг проекту

183

8.3. Вимірювання прогресу виконання робіт проекту

185

Контрольні питання до частини II.

193

Тестові завдання до частини II

194

Завдання до частини II

206

Список використаних джерел до частини II

208

Частина III. Управління основними областями знань проектів

211

Тема 9. Управління ризиками в проектах

211

9.1. Загальні поняття управління ризиками

211

9.2. Планування управління ризиками

216

9.3. Визначення ризиків

221

9.4. Аналіз ризиків

223

9.5. Пріоритезація ризиків

226

9.6. Моніторинг і контроль ризиків

231

Тема 10. Управління якістю проектів

237

10.1. Загальне поняття управління якістю

237

10.2. Планування якості

240

10.3. Забезпечення якості

246

10.4. Контроль якості

251

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

258

11.1. Поняття закупівлі й контракту

258

11.2. Планування закупівель

263

11.3. Планування запиту пропозицій

270

11.4. Запит пропозицій продавців

271

11.5. Відбір продавців

273

11.6. Адміністрування контрактів

278

11.7. Закриття контрактів

279

11.8. Організація і проведення торгів за проектами

280

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

304

12.1. Поняття та види аутсорсингу

304

12.1. Аутсорсинг управління проектами

312

12.3. Офшоринг

320

Контрольні питання до частини III

331

Тестові завдання до частини III

332

Завдання до частини III

346

Список використаних джерел до частини III

348

Висновки

352

Приклади виконання завдань

354

Термінологічний словник

358

Додатки

373

Предметний покажчик

423

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Частина 1

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition (PMBOK Guides). - Project Management Institute, 2004. - 380 p.

2. ANSI PMI PMBOK® Guide 3rd Edition, 2004. - http://webstore.ansi.org/.

3. D.C. Ferns. Developments in programme management. International Journal of Project Management Vol. 9, No. 3, August 1991.

4. Glossary of Project Management Terms. — http://www.uc.edu/sashtml/ orpm/chapa/index.htm.

5. http://www.apm.org.uk/ — Association for project management.

6. International Journal of Project Management. — www.elsevier.com/ locate/ijproman.

7. Nozdrina L., Polotaj O. Internet-projects as basic instruments for knowledge management in economy Proceeding of the Second International Conference «New infornation Technologies in Education for All: State of the Art and Prospects». - K.: IRTC, 2007. - P. 392-399.

8. OPM3®. - http://opm3online.pmi.org.

9. PM History. — http://www.anthonyyeong.com/pm2.htm.

10. Project Management Institute(PMI). — http://www.pmi.org/.

11. Project Management Wizdom. — http://www.maxwideman.com/Max's.

12. Russell D. Archibald Managing High-Technology Programs and Projects, 3rd Edition. - New York: John Wiley & Sons, 2003. - 396 p.

13. Semolic В., Steyn P. Project Excellence as part of Organizational Maturity//News Letter IPMA, 2007. -June 2008. - Volume 2, Issue 2. - www.ipma. ch/Documents/.

14. The Standard for Portfolio Management. — PMI Global Standart, 2006. - 65 p.

15. We're All About The Training. — http://www.velsoft.com/.

16. What is Knowledge Area?. — http://www.pmtoolbox.com/project-mana-gement-news/what-is-knowledge-area.html.

17. Агенція «Іфіка». Техніко-економічне обгрунтування. Бізнес-план під кредит, субсидію, дотацію. — http://www.ifika.com.ua/ua/favo/favour9.html.

18. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 231 с

19. Бушуев С.Д., Бушуева Н. С. Магии и фобии проектного менеджмента// Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції: — Миколаїв: НУК, 2008. — С. 26-27.

20. Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы проффесиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров/ С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). — K.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 с.

21. Бушуев С.Д., Морозов В. В. Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія/ Українська асоціація управління проектами. — К., 1999.-312с.-Моварос.

22. Вікіпедія. — http://ru.wikipedia.org/wiki/.

23. Володимир Васильович Ліпаєв. Економіка виробництва складних про­грамних продуктів. — М.: Стінгер, 2008. — 432 с

24. Вратенков С. Портфель проектов. — http://www.intalev.ru/?id= 12573.

25. Гогунский В. Д., Руденко С. В. Основные законы проектного менеджмента // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції: — Миколаїв: НУК, 2008. — С. 37-40.

26. Друккер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. — Williams, 2000. - 240 с.

27. Друккер П. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы: Пер. с англ. - М, 1992. - 180 с.

28. Дункан Б. Вирус проектного менеджмента. — http://www.osp.ru/ os/2003/05/183048/pl.html.

29. Завлин П. И., Васильев А. В. Оценка эффективности инноваций. — СПб.: Бизнес-Пресса, 1998. - 216 с.

30. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998р. № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1998. - № 27-28. - Ст. 182.

31. Иванов А. Лучшие мировые практики управления созданием продукта. — www.calscenter.ru/seminar/

32. История и тенденции развития управления проектами. — www. pmuniversity.ru/files/article_4_tendency.pdf.

33. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство. / Пер с англ. — М.: Дело и сервис, 2007. — 608 с.

34. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 144 с.

35. Кочетков А. И. и др. Управление проектами. — СПб.: Два-Три, 1993. — С. 446.

36. Кошкин К. В., Янн А. Ю., Романчук Д. Н. Совершенствование системы управления проектами с использованием концепции процессно-ориентиро-ванного подхода // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали III міжнародної науково-технічної конференції: — Миколаїв: НУК, 2007. — С 149-154.

37. Куриленко Т. П., Колос В. В. Центр дистанційної економічної освіти. Дистанційний курс «Аналіз інвестиційних проектів». — http://iuf.ntu-kpi. kiev.ua/courses/2/analz_inv_pr/info/Lectures/pages/t7.htm.

38. Кутузов А. С. Управление портфелем проектов:практика реализации в ДИТ «НК «Роснефть». — http://www.rbcsoft.ru/ru/news/index.php?id4=100778#files.

39. Либерзон В. Организация управления проектами. Стандарты РМІ. — e-xecutive.ru.

40. Лучшие мировые практики управления созданием продукта. Связь ЖЦ продукта и ЖЦ проекта. — www.calscenter.com/seminar.

41. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Олъдерогге Н. Г. Управление проектами: Учебное пособие/ Под общ. ред. И. И. Мазура. — 3-е изд. — М: Омега-Л, 2004. - 664 с.

42. Саврук О. Матеріали літнього інституту 2002 р. проекту «Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education» (CEUME) (за підтримки Агентства з міжнародного розвитку (USAID), США).

43. Ноздріна Л. В. Проектно-орієнтоване управління запровадження дистанційної освіти у ВНЗ (досвід ЛКА) // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції: — Миколаїв: НУК, 2008. - С.114-117.

44. Ноздріна Л. В. Проектно орієнтоване управління запровадження ДО// 36. матеріалів 2-ї Міжнародні науково-практичної конференції Управління проектами: стан і перспективи., т. 2., 2006. — С. 150-154.

45. Ноздріна Л. В., Полотай О. І. Internet-проекти як базові інструменти управління знаннями в економіці // 36. праць Другої Міжнародної конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку», 21-23 листопада 2007 р. — К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, 2007. — С. 392-398.

46. Ноздріна Л. В., Полотай О. І. Дослідження передумов запровадження інноваційних освітніх проектів у ВНЗ//CD-ROM: ISBN 978-966-593-624-4. -Міжнародна науково-практична конференція «Е-навчання у вищій школі — проблеми й перспективи» (INCEL-08). - NTU: «KhPI», 2008. - С. 1-6.

47. Разу М. Л., Воропаев В. И., Якутии Ю. В., и др. Управление программами и проектами: 17-мо дульная программа для менеджеров «управление развитием организации». Модуль 8. — М: ИНФРА-М, 2000. — 320 с.

48. Рач В. А. Багаторівнева системна модель виявлення специфічних проявів якостей особистостей в діяльності з управління проектами// Управління проектами: стан та перспективи: матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції. — Миколаїв: НУК, 2008. — С. 131-134.

49. Тарасюк Г. М. Управління проектами. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 470 с.

50. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: На­вчальний посібник. — Київ: Каравела, 2003. — 432 с

51. Тян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. Управління проектами: Підручник. — К: Центр навчальної літератури, 2003. — 224 с

52. Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности специалистов. СОВНЕТ, 2001 г.

53. Управление проектами. Практическое руководство. — М: ЮРКНИ-ГА, 2003. - 288 с

54. Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник/ Под общ.редакцией В. Д. Шапиро. — М.: Высшая школа, 2000. — 379 с.

55. Уразбаев А. Обзор методологии SCRUM. — http://www.citforum.ru/ S E/proj ect/scrum/.

56. X. Берр. Проектный менеджмент в рыночной экономике http://project.t-liga.ru/?action=show_topic&id=l.

57. Харевич Г. Л. Выбор организационной структуры управления проектами. — http://pravo.kulichki.com/dop/plan/plan0043.htm.

58. Черванъов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Підручник.- К: Знання, 2003. — 622 с.

59. Что такое ОРМЗ. Описание, http://www.12manage.com/methods_ pmi_opm3_ru.html.

60. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации: Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. — СПб.: Питер, 2001. — 352 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов