Главная Учебники, пособия и др. Організація та проектування логістичних систем. Підручник. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. (2010, 336с.)

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте

Організація та проектування логістичних систем. Підручник. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. (2010, 336с.)

24.03.2012 11:39

Посилання

Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

 

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

Анотація

Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується графіками, таблицями, рисунками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої логістики.

Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, менеджерів всіх рівнів управління, підприємців, а також усіх хто займається або цікавиться проблемами логістичної діяльності.

 

ЗМІСТ

 

Вступ

6

Теоретична частина

 

Змістовний модуль 1. Організація логістичних систем

10

Розділ 1. Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем

10

1.1. Структуризація логістичної проблеми

10

1.2. Класифікація логістичних систем

16

1.3. Системний логістичний аналіз проектування логістичних систем

17

1.4. Формалізація логістичної системи на теоретико-множинному рівні

19

1.5. Системний підхід проектування логістичних систем

23

1.6. Основні елементи та зв’язку логістичної системи

26

1.7. Постановка задачі структурно–функціонального синтезу логістичної системи

28

Контрольні запитання

34

Література

35

Розділ 2. Життєвий цикл і режим функціонування логістичної системи

37

2.1. Поняття життєвого циклу логістичної системи

37

2.2. Запас мінливості логістичної системи

40

2.3.Зміст, задачі і фази життєвого циклу логістичної системи

44

Контрольні запитання

49

Література

49

Розділ 3. Принципи проектування логістичних систем

50

3.1. Взаємодія і погодженість принципів проектування логістичних систем

50

3.2. Інформаційне забезпечення логістичної системи

53

3.3. Оцінка логістичного навколошнього середовища

63

3.4. Узагальнений алгоритм визначення фізичної та ринкової межі логістичної системи

70

3.5. Інструментарій розширення ринкової межі логістичної системи

74

Контрольні запитання

80

Література

81

Розділ 4. Узагальнена процедура розробки логістичних систем

82

4.1. Розробка процедур. Суб’єкти та об’єкти логістичної системи

82

4.2. Проектні параметри і вимірники матеріального потоку

89

4.3. Принципи зворотнього зв’язку в проектних рішеннях логістики

94

4.4. Загальні принципи оцінки ефективності логістичного комплексу

97

Контрольні запитання

102

Література

103

Змістовний модуль 2. Проектування логістичних систем

 

Розділ 5. Дослідження інфраструктури і вибір місця розміщення логістичного об’єкту

104

5.1. Інфраструктура логістичного об’єкту

104

5.2. Види і способи транспортно-експедиційних послуг

108

5.3. Особливості створення складських об’єктів

119

5.4. Локалізація складських об’єктів

123

5.5. Митне оформлення і страхування

127

Контрольні запитання

137

Література

137

Розділ 6. Визначення та гармонізація потужностей логістичних об’єктів

139

6.1. Поняття потужності логістичної системи

139

6.2. Методи оптимізації та прогнозування потужності логістичної систем

142

6.3. Прогнозування матеріалопотоку

152

6.4. Прогнозування об’єму матеріального потоку

162

Контрольні птання

163

Література

164

Розділ 7. Проектування ланцюгів створення вартості

165

7.1. Проектування ланцюгів створення вартості

165

7.2. Інтегрований ланцюг формування вартості

168

7.3. Методи, моделі, алгоритми проектування ланцюгів створення вартості

172

7.4. Характристика системи поставок

183

Контрольні питання

188

Література

189

Розділ 8. Проектування інтегрованих логістичних систем

190

8.1. Визначення проблем і планування проекту

190

8.2. Збір і аналіз даних

205

8.3. Рекомендації з впровадження і реалізація проекту

211

Контрольні запитання

223

Література

224

Практична частина

 

Розділ 9. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення курсу та практикум дисципліни

226

9.1. Программа дисципліни та її зміст у навчальних елементах

226

9.2. Приклади тестових завдань, які використовуються для контролю знань з дисципліни

232

9.3. Інструктивно–методичні матеріали до семінарських занять

264

9.4. Комплексні ситуаційні задачі

271

Література

321

Термінологічний словник

323

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Розділ 1

1. Системний аналіз і логістика./ Навч. посібник/ В. С. Марунич, О. І. Мельниченко. — К.: НТУ, 2004. — 298 с.

2. Основи теорії систем і системного аналізу. Навчальний посібник. Б. М. Четверухін, П. Р. Левковець, О.І. Мельниченко, О. Б. Четвертухіна. — К.: НТУ, 2004. — 272 с.

3. Глогусь О. Логістика: Навчальний посібник. — Тернопіль. Економічна думка, 1998. — 230 с.

4. Основы логистики. Учебные пособия /Под ред. проф. Л. Б. Миротина и проф. В. И. Сергеева. — М.: ИНФРА — М., 1999. — 200 с.

5. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе. Учебник. М.: ИНФРА — М., 2001. 608 с.

6. Логістика. Теорія та практика /Сумець О. М. /«Видавничий дім Професіонал», Київ: 2008 — 272 с.

 

Розділ 2

1. Основы логистики. Учебные пособия/Под ред. Л. Б. Миротина и В. И. Сергеева. — М.: ИНФРА — М., 1999. — 2000 с.

2. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика. Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 271 с.

3. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес — логистике. — М.: ФИЛИН, 1997. 120 с.

4. Марунич В. С., Мельниченко О. І., Вакарчук І. М., Смоловик О. М. Логістика і системний аналіз. Навчальний посібник. — К.: 2009. 354 с.

 

Розділ 3

1. Пономарьова Ю. В. Логістика. Навчальний посібник.Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 192 с.

2. Основы логистики. Учебные пособия/Под ред. Л. Б. Миротина и В. И. Сергеева. — М.: ИНФРА — М., 1999. — 2000 с.

3. Дональд Дж Бауэрсокс, Дейвид Дж Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. — М.: 2001. 639 с.

4. Глогусь О. Логістика: Навчальний посібник. — Тернопіль. Економічна думка, 1998. — 230 с.

5. Воркут Т. А. Проектний аналіз. Навчальний посібник. — К.: Український центр наукової культури, 2008. — 440с.

6. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. — М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. — 503 с.

 

Розділ 4

1. Пономарьова Ю. В. Логістика. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 192 с.

2. Глогусь О. Логістика: Навчальний посібник. — Тернопіль. Економічна думка, 1998. — 230 с.

3. Основы логистики. Учебные пособия/Под ред. проф. Л. Б. Ми-ротина и проф. В. И. Сергеева. — М.: ИНФРА — М., 1999. — 200 с.

4. Лаврова О. В. Материальные потоки в логистике. Конспект лекций. — Саратов: СТУ, 1994.

5. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе. Учебник. М.: ИНФРА — М., 2001. — 608 с.

6. Логістика. Теорія та практика/Сумець О. М./«Видавничий дім Професіонал», Київ: 2008 — 272 с.

 

Розділ 5

1. Альбеков А. У., Федько В. П., Митько В. А. Логистика коммерции: Учебник. — Ростов-на-Дону: Феникс,2001. — 512 с.

2. Алькема В. Г., Сумець О. М. Логістика: Теорія та практика: Навчальний посібник. — Київ: Вид. дім «Професіонал», 2008. — 270 с.

3. Анікіна Б. А. Логистика: Учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений. — М.: ИНФРА, 1997. — 220 с.

4. Гаджинський А. М. Логістика: Учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. — 375 с.

5. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка //Издательство «приор». — Москва, 2001. — 255 с.

6. Крикавський Є. В. Логістика. — Львів: Вид-во Держ. Ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 447 с.

7. Крикавський Є. В., Чухрай Н.І., Чернописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. — Київ: Кондор, 2006. — 336 с.

8. Леншин И. А., Смоляков Ю. Й. Логистика: В 2ч. — Ч.1-М.: Маши­ностроение, 1996. — 246 с.

9. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд./Под ред. В. С. Лукинского. — СПб.: Питер, 2007. — 448 с.

10. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 326 с.

11. Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина С. В., Борисенко І.І. Логістика: Навчальний посібник. — Київ: Знанння, 2008. — 566 с.

12. Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 319 с.

 

Розділ 6

1. Алькема В. Г., Сумець О. М. Логістика: Теорія та практика: Навчальний посібник. — Київ: Вид. дім «Професіонал», 2008. — 270 с.

2. Аникина Б. А. Логистика: Учебное пособие — М.: Проспект, 2008. — 406 с.

3. Гаджинський А. М. Логістика: Учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. — 375 с.

4. Леншин И. А., Смоляков Ю. Й. Логистика: В 2ч. — Ч.1-М.: Машиностроение, 1996. — 246 с.

5. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 326 с.

6. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник. — Москва: ЮНИТИ, 2001. — 389 с.

 

Розділ 7

1. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика. Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 271 с.

2. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник — 2–е вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект–Захід», 2006. — 456 с.

3. Bock K. L., Handelshauser sind zu kooperationen mit ingustrie und speditionen bereit, Handelsbatt, Nr 2002, 1993.

4. Глогусь О. Логістика: Навчальний посібник. — тернопіль. Економічна думка, 1998. — 230 с.

5. Лукинский В. С. Логистика в примерах и задачах: Учебн. пособ. — М.: Финансы и статистика. 2007. — 288 с.

6. Костоглотов Д. Д. Распределительная логистика. — Ростов: Экспертное бюро, 1997.

 

Розділ 8

1. Пономарьова Ю. В. Логістика. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 192 с.

2. Основы логистики. Учебные пособия/Под ред. Л. Б. Миротина и В. И. Сергеева. — М.: ИНФРА — М., 1999. — 2000 с.

3. Дональд Дж Бауэрсокс, Дейвид Дж Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. — М.: 2001. 639 с.

4. Глогусь О. Логістика: Навчальний посібник. — тернопіль. Економічна думка, 1998. — 230 с.

5. Воркут Т. А. Проектний аналіз. Навчальний посібник. — К.: Український центр наукової культури, 2008. — 440с.

6. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. — М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. — 503 с.

 

Розділ 9

1. Альбеков А. У., Федько В. П., Митько О. А. Логистика коммерции. Серия «Учебники, учебные пособия». — Ростов н/Д.: Феникс, 2001.

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие/Под ред. Г. В. Савицкой. — 7–е изд., доп. и перераб. — Мн.: Новое знание, 2002.

3. Аникин Б. А., Тяпухин А. П. Коомерческая логистика: Учебник. — М.: ТК Велби, «Проспект», 2005.

4. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2001.

5. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник. — 4–е изд., доп. и перераб. — М.: ИКЦ «Маркетинг», 2001.

6. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. — М.: Радио и связь, 1982. — 160 с.

7. Зюзькін Д. Т. Фінансове право: конспект лекцій. — К.: МАУП, 2003.

8. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник — Львів: «Інтелект–Захід», 2004. — 416 с.

9. Лукинский В. С. и др. Логистика в примере. — М.: «Финансы», 2007.

10. Модели и методы теории логистики: Учеб. пособие/Под ред. В. С. Лукинского. — СПб.: Питер, 2003.

11. Ненаров А. К. Теоретико–логистические основы процесса товародвижения. — Самара: СГЭА, 2000. — 44 с.

12. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика. — М.: «Банки и биржи» ЮНИТИ, 1997.

13. Новиков Д. Т., Гарнов А. П. Логистические системы: их значение и эффективность//Логистика и бизнес. Под ред. Миротина Л. Б. — М.: Брандес, 1997. — 32–35 с.

14. Основы логистики: Учеб. пособие/Под ред. Л. Б. Миротина и В. И. Сергеева. — М.: Инфа–М, 1999.

15. Практикум по логистике: Учеб. пособие/Под ред. Б. А. Аникикна. — 2–е изд., доп. и перераб. М.: Инфа–М, 2002.

16. Семененко А. И. Предпринимательская логистика. — СПб.: По­литехника, 2003. — 346 с.: ил.

17. Семенов А. И., Сергеев В. И. Логистика. Основы теории: учебник для вузов. — СПб.: «Союз», 2001. — 544 с.

18. Сергеев И. В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. — 2–е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2002.

19. Стаханов В. Н., Украинцев В. Б. Теоретичесике основы логистики. Ростов н/Д: «Феникс», 2001.

20. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. — М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. — 503 с.

21. Cooper J., Browne M., Peters M. Europen Logistic. — Oxford, Blackwell Publishers, 1991.

22. Jonsons J. C., Wood D. F. Contemporary Logistics, 4–th ed. — New York: MacMillan, 2005

23. Moller C., Johanser J., Paradigms in Logistics Department of Production, University of Aqlbord, Plnmark, 2004.

24. Stock J. R., Lombert D. M., Strategic Logistics Management, 2 nol ed. — Homewood Cliffs, IL: Richard P. Irvin, 1999.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:

 

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов